Virkjunarkostir

Við höfum til skoðunar ýmsa virkjunarkosti sem mætt gætu orkuþörf samfélagsins í framtíðinni. Við höfum sjálfbæra þróun að leiðarljósi við mat á þessum virkjunarkostum en auk þess leggjum við áherslu á jafnvægi milli þriggja meginstoða hennar; efnahags, umhverfis og samfélags.

Vöndum undirbúning og hönnun

Frá því að tiltekinn staður er greindur sem virkjunarkostur hefst langt ferli sem felur í sér ítarlegar hagkvæmni- og umhverfisrannsóknir ásamt löngu skipulags- og leyfisferli þar sem stofnunum, hagsmunaaðilum og almenningi gefst færi á að koma með athugasemdir á ýmsum stigum verkefna.

Við leggjum áherslu á gott samstarf við samfélagið og eigum í opnum samskiptum við hagaðila.

Hvammsvirkjun

Vatnsafl

Fyrirhugað virkjunarstæði Hvammsvirkjunar er í neðanverðri Þjórsá. Öll mannvirki sem þarf við vinnslu raforku og flutning verða á grónu og aðgengilegu svæði.

Búrfellslundur

Vindur

Búrfellslundur er staðsettur austan við Sultartangastöð. Aðliggjandi fjallagarðar skapa mjög góð skilyrði fyrir vindorku. Við hönnun Búrfellslundar verður leitast til að lágmarka sjónræn áhrif frá fjölsóttum svæðum. Með Búrfellslundi verða innviðir sem þegar eru til staðar nýttir, svo sem vegir og háspennulínur.

Virkjanir í Blönduveitu

Vatnsafl

Skammt ofan Blöndustöðvar er áformuð frekari nýting falls á núverandi veituleið frá Blöndulóni að Blöndustöð. Um er að ræða þrjár smærri virkjanir sem fullnýta til orkuöflunar allt að 69 m fall á veituleiðinni. Virkjanirnar verða tengdar með jarðstreng við tengivirki í Blöndustöðvar. Við hönnun er leitast við að nýta sem best þá innviði sem fyrir eru og lágmarka þannig umhverfisáhrif.